„Vă mulțumesc că sunteți alături de noi la deschiderea lucrărilor celei de a VIII-a Conferințe Anuale a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, ediție care se desfășoară, în acest an cu încărcătură istorică specială, sub deviza – „Medicina militară românească în anul Centenarului Marii Uniri”.
Consider că această întâlnire este un moment de bilanţ pentru unitatea pe care o reprezint, unitate etalon a medicinei militare românești, iar evoluția recentă este o dovadă în plus, că, dincolo de atestarea documentară, Spitalul Militar Central îşi găseşte mereu resursele necesare şi puterea de a face paşi semnificativi pe calea către transformare, flexibilizare şi performanţă.

Iată câteva dintre argumentele noastre:
– Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila este în prezent una dintre instituțiile cele mai relevante din cadrul sistemului național de asistență medicală, pregătit să întâmpine orice provocare și ancorat ferm în viitor.
În prezent, Spitalul Militar Central:
– este cea mai mare unitate sanitară cu paturi din cadrul reţelei sanitare proprii a Ministerului Apărării Naţionale – cu peste 35 de secţii şi 1.309 paturi pentru spitalizare continuă şi de zi
– este clasificat în categoria I (începând cu data de 01.03.2013 – prin Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 130/2013)
– este unitate funcţională regională de urgenţă Bucureşti 3, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 30/2015
– este o unitate aflată în subordinea directă a ministrului apărării naţionale (prin Legea nr. 167/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale), fiind recunoscută astfel valoarea şi ponderea unităţii noastre în contextul instituţional.
– a fost acreditat de către Guvernul României, prin Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, datorită calităţii serviciilor de sănătate oferite pacienţilor
– este un spital multidisciplinar, care deţine în acest moment, după eforturile depuse în ultimii ani, toată infrastructura necesară abordării tuturor patologiilor, mai puţin cele care ţin de sfera pediatriei şi obstetricii, acordând:
• Asistenţă medicală de urgenţă
• Servicii medicale spitaliceşti (pentru patologie acută şi cronică), în cele 51 de secţii, compartimente şi laboratoare de profil
• Servicii medicale prin ambulatoriul integrat pentru specialităţi clinice, paraclinice (radiologie şi imagistică medicală), medicină dentară şi medicină primară
• Asistența medicală a demnitarilor conform prevederilor Legii nr. 38/2018
• Misiuni ale CSAT şi asistența medicală specifică Ministerului Apărării Naționale
• Servicii de recuperare, asistenţă medicală şi psihologică posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii
• Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă
• Servicii medicale profilactice, precum şi examene medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului, la plecarea şi sosirea din misiuni externe
• Asistenţa medicală a personalului străin, pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, a misiunilor umanitare şi a acordurilor cu parteneri externi.

În prezent, ca urmare a transformărilor și ajustărilor din ultimii ani, Spitalul Militar Central este mai puternic, prin readucerea în incintă a secției de boli infecțioase, care a funcționat extern începând cu anul 1957 şi până în iulie 2018, și readucerea în structură, prin absorbţie şi preluarea activităţii, a Centrului de Boli Cardiovasculare al Armatei, ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 399 din 02.06.2016.
În structura Spitalului Militar Central funcţionează următoarele centre: Centrul clinic de boli cardiovasculare; Centrul clinic de radiologie – imagistică medicală; Centrul de boli oncologice; Centrul de asistenţă medicală multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii, Centrul de glaucom și Centrul de melanom malign. Această abordare modernă, de centralizare a serviciilor oferite în vederea eficientizării actului medical, ne situează pe același palier cu unități medicale de referință din străinătate, reprezentând o etapă firească ce arată, o dată mai mult, concepția conform căreia în centrul preocupărilor noastre se află pacientul, omul.

Calitatea serviciilor de sănătate oferite pacienţilor reprezintă una dintre preocupările noastre constante și este în concordanţă cu aplicarea standardelor de siguranţă şi eficientizare în acest domeniu, cât şi a capabilităţilor de modificare, flexibilizare şi transformare a culturii organizaţiei la cerinţele şi nevoile societăţii moderne. Toate acestea au condus la o creştere semnificativă a adresabilităţii, atât din partea asiguraţilor CASAOPSNAJ, cât şi a populaţiei civile, iar aceasta se vede în raportările către instituţiile de profil, dar şi în indicatorii de performanţă.
Astfel, serviciile medicale spitaliceşti, în regim de spitalizare continuă, au crescut cu 17,74% (de la 46.847, în anul 2016 la 52.484, în anul 2017), cu o creştere importantă a numărului de servicii medicale oferite (12,04%).
În anul 2017, complexitatea serviciilor oferite (ICM-ul) a avut un trend ascendent, înregistând o creştere de 2,17%.
În termeni financiari, veniturile anuale, realizate din servicii spitaliceşti, au crescut cu 37,45%, de la 135.990.483 lei la 186.911.581 lei.
Cu o proporţie a urgenţelor de 21% din totalul pacienţilor internaţi, adresabilitatea Unităţii de Primire Urgenţe a crescut de la 24.772 pacienți, în 2014, la 33.879, în 2017.
În ceea ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie, progresul este la fel de important, creşterea numărului total de consultaţii de specialitate oferite în Ambulatoriul Integrat al SUUMC fiind de la 28.835, în anul 2015 la 70.772, în anul 2017. Valoarea totală realizată de specialităţile clinice a crescut, în anul 2017, cu 20,64%, comparativ cu anul 2016.
De menţionat că adresabilitatea se menţine la aceleași valori ridicate şi în primul semestru al acestui an.
În acest moment, unitatea noastră asigură asistenţă medicală în cadrul a 33 de Programe naţionale, fiind pe deplin inclusă în efortul național.

În ceea ce priveşte eficienţa economică, managementul spitalului a fost axat pe optimizarea cheltuielilor prin utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare și prin reducerea cheltuielilor materiale, de funcţionare şi administrare prin stabilirea de norme proprii de consum. Veniturile estimate şi aprobate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli nr. A101182/2017 au fost în sumă de 486.545.185 lei, iar veniturile totale realizate în anul 2017 de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” au fost în valoare de 473.737.786 lei, rezultând o execuţie de 97.37%.
Totodată rezultatul patrimonial al anului 2017 este cu 131,56% mai mare decât cel realizat în anul 2016, în valoare de 132.576.926 lei. Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanța financiară a spitalului.

O altă prioritate a mandatului managerial a fost şi rămâne implementarea conceptului de medicină integrată, fapt pentru care au fost realizate o serie de activităţi privind: amenajarea spaţiilor, înfiinţarea circuitelor organizatorice şi funcţionale pentru spaţiile chirurgicale şi medicale, dotarea cu tehnică şi aparatură medicală, de ultimă generaţie.
În ultimii patru ani, aparatura medicală a fost schimbată aproape în totalitate, astfel încât anul 2018 găsește Spitalul Militar Central dotat cu aparatură performantă, de ultimă generație. Valoarea investiţiei a crescut de la aprox. 35.000.000 lei, în anul 2014, la 75.067.000, în anul 2018.

În acest amplu proces de modernizare și retehnologizare au fost achiziţionate:
– sistemul integrat de medicină nucleară (PET-CT/Spect-CT)
– computer tomograf cu 256 slice-uri și softuri dedicate pentru cardiologie și neurologie
– aparate digitale de radiologie și mamografie, aparate mobile de radiologie
– 2 angiografe dedicate manevrelor de cardiologie și radiologie intervențională
– echipamente complexe pentru neurochirurgie, din care amintesc neuronavigația
– echipamente pentru dotarea blocurilor operatorii – mese chirurgicale, lămpi scialitice cu LED, aspiratoare, truse chirurgicale, echipamente de electrochirurgie
– robot chirurgical daVinci
– aparate de anestezie, ventilatoare și monitoare de funcții vitale de ultimă generație
– truse de videoendoscopie, endomicroscopie confocală, ecoendoscopie, manometrie, pH-metrie
– ambulanțe
– ecografe noi, cu capabilități variate
– defibrilatoare automate și semiautomate
– stații moderne de sterilizare
– echipamente IT – în ultimii 3 ani au fost achiziționate peste 400 de computere (din care 250 numai în 2018), sistemul integrat audio-video, 153.831 de echipamente de tehnică de imprimare și scanare.

În privința resursei umane, principala avere a spitalului nostru, atât în anul 2017 precum și anul acesta, a existat o preocupare permanentă în vederea reducerii deficitului de personal, prin încadrarea funcţiilor vacante strict necesare. Încadrarea posturilor vacante, pe parcursul anului 2018, nu a fost suspendată, cu sprijinul nemijlocit al conducerii Ministerului Apărării Naționale, în mod special al ministrului apărării naționale, dl. Mihai Fifor, care ne-a arătat că este unul dintre cei mai valoroși prieteni ai medicinii militare românești.
Astfel, pe parcursul anului 2017 au fost iniţiate şi finalizate 115 concursuri ce s-au finalizat cu încadrarea a 215 posturi vacante de personal civil contractual (28 de medici, 85 de asistente medicale şi personal de îngrijire).
În anul 2018, până în prezent, au fost scoase la concurs 193 posturi de personal civil contractual, dintre care 124 de posturi pentru personal medical.
Obiectivul general al spitalului în domeniul resurselor umane îl reprezintă dezvoltarea unui sistem adecvat de gestiune a personalului, capabil să asigure menţinerea competitivităţii unităţii sanitare pe piaţa forţei de muncă şi creşterea gradului de adecvare a calităţii personalului la provocările actuale.

Avem ca principale preocupări atât acordarea asistenţei medicale, cât şi desfăşurarea de activităţi specifice medico-militare, de învăţământ şi de cercetare-dezvoltare. În acest context, un accent deosebit a fost pus şi pe extinderea parteneriatelor academice cu instituţii de prestigiu, respectiv cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Universitatea Titu Maiorescu și Universitatea Politehnică Bucureşti, fapt de a creat premisele pentru: înfiinţarea de noi clinici universitare (18 clinici) și creșterea numărului cadrelor didactice.
Parteneriatul cu UMF București, consolidat în zeci de ani, a contribuit la înfiinţarea unui număr de 7 clinici universitare în care își desfășoară activitatea 23 de cadre didactice, în timp ce colaborarea cu UTM, începută în anul 2015, a contribuit la operaţionalizarea unui număr de 11 clinici, în care își desfășoară activitatea 20 de cadre didactice. Toate demersurile parteneriale au fost realizate după obţinerea aprobării Consiliului de Administraţie al SUUMC și a conducerii MApN, cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Ministerului Sănătăţii, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.
La acest moment, în cadrul Spitalului Militar Central îşi desfăşoară activitatea 76 medici rezidenţi militari şi 308 medici rezidenţi civili, conform repartiţiilor Ministerului Sănătăţii.

Resursa umană, am spus și repet, este principala avere a instituției; în acest sens, doresc să subliniez precuparea continuă a personalului pentru perfecţionare; în prezent, 66 de ofiţeri şi 21 salariaţi civili deţin titlul de doctor în științe, iar activitatea didactică este susţinută de 6 profesori universitari, 8 conferenţiari universitari, 11 șefi de lucrări şi 17 asistenţi universitari. În acest an au fost făcute demersurile necesare pentru modificarea Ordinului Ministrului Sănătății astfel încât medicii rezidenți militari să își poată desfășura stagiile de pregătire de rezidențiat în unitățile sanitare din rețeaua MApN.
Tot pe componenta de învăţământ, în cadrul proiectului de modernizare şi extindere a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, am luat în calcul dezvoltarea capabilităţii de cercetare ştiinţifică şi învăţământ medical şi medico-militar (amfiteatre, laboratoare dotate cu simulatoare, săli de curs etc.), sens în care vom reabilita clădirea în care în prezent funcționează laboratorul de anatomie patologică, pe care o vom redirecţiona către formarea și perfecționarea tinerilor care optează pentru o carieră în medicină, respectiv pentru studenți și rezidenți. Sălile de curs vor fi dotate cu simulatoare în care să poată fi aplicate și învățate tehnici și proceduri performante din medicina de urgență, o gamă largă de intervenții chirurgicale, măsuri de prim ajutor.

Spitalul Militar Central este implicat în proiecte de cercetare pe fonduri europene, și îmi face deosebită plăcere să văd în sală prieteni apropiați alături de care construim un viitor mai bun pentru noi toți.
Ar mai fi de spus că Revista de Medicină Militară – fondată în anul 1897 – reprezintă un vector de imagine pentru medicina militară românească şi un important instrument în activitatea de cerecetare-dezvoltare. În prezent, publicaţia este susţinută de un board editorial internațional de înaltă ţinută ştiinţifică, fiind editată sub patronajul Spitalului Militar Central. Începând cu anul 2015, revista a trecut printr-un amplu proces de reconceptualizare, fiind inclusă, la acest moment în baze de date internaţionale relevante (B+). Revista este distribuită astăzi în 20 ţări de pe 3 continente (ex. China, Franţa, Olanda, Statele Unite etc.).

Lucrurile sunt într-o continuă evoluție, în prezent deja lucrăm la proiectele de viitor pe termen scurt și mediu. Astfel, ne propunem:
– Finalizarea lucrărilor de modernizare a centrului de diagnostic imagistic, care va cuprinde 2 aparate computer tomograf și 2 aparate de rezonanță magnetică
– Finalizarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor pentru Centrul de excelenţă în imagistica neinvazivă multimodală cardiovasculară şi operaţionalizarea activităţilor medicale (aparatura este deja achiziţionată și instalată, personalul medical este instruit, urmează realizarea tarifelor pe manoperă, acreditarea şi încheierea contractului pentru furnizarea serviciilor medicale oferite)
– Finalizarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor pentru Centrul de Stroke, care să permită tratarea urgenţelor cerebro-vasculare care ar putea fi incompatibile cu viaţa în situaţia în care nu se intervine în regim de urgenţă, de asemenea un serviciu care e oferit doar în câteva centre la nivel național
– Buncăr de radioterapie și o construcție nouă pentru Centrul de boli oncologice – în colaborare cu Banca Mondială – ca răspuns la creșterea adresabilității acestor servii oferite de foarte puține centre din țară
– Consolidarea și refacerea clădirilor emblematice ale Spitalului Militar Central – Pavilionul Dermatologie, Anatomie patologică, Urologie, Comandament
– Reabilitarea circuitelor de acces, a reţelei de apă şi canal, a reţelei electrice, cablarea structurată, etc.
– Refacerea și modernizarea bazei de tratament BFT
– Refacerea și modernizarea blocului alimentar și a spălătoriei
– Continuarea programului de investiţie în echipamente şi tehnologie IT

Trebuie precizat faptul că, pentru prima dată în ultimii 10 ani, s-au alocat resurse financiare la un nivel substanţial pentru tehnica IT, în vederea operaţionalizării accesului pacienţilor, implementării programărilor on-line, a dosarului electronic.
Telemedicina reprezintă un alt jalon asupra căruia ne concentrăm, medicina militară în general și Spitalul Militar Central, în mod particular, fiind relee importante în sistemul național aflat în prezent în implementare.
Proiectul de extindere și modernizare a Spitalului Militar Central presupune demolarea a 11 clădiri fără relevanță istorică și construcția unui pavilion modern, desfăşurat pe 35.000 mp, construcţie destinată pacienţilor cu patologie acută. În acest nou corp de clădire vor funcţiona Unitatea Primire Urgențe, blocurile operatorii și secțiile chirugicale şi ATI. De menționat faptul că pavilionul va fi dotat cu heliport adecvat necesităților Ministerului Apărării Naționale.

Tot în cadrul acestui proiect se va construi un Centru de recuperare, pentru care am luat în calcul atât nevoile de recuperare pentru pacienţii cu afecțiuni cronice, fără mare specificitate a tabloului clinic, cât şi cazurile medicale complexe, traume specifice teatrelor de operaţii, cele care sunt generic denumite plăgi de război și cărora li se adresează la nivel național doar serviciile oferite de Spitalul Militar Central.
Programul privind modernizarea infrastructurii spitalului, preocupare susţinută de conducerea Ministerului Apărării Naţionale prin aprobarea proiectului de extindere și modernizare a spitalului, se află în faza finalizării achiziției studiilor de fezabilitate.

Pentru acest proiect, începând cu anul 2017, reprezentanți ai managementului spitalului au efectuat mai multe vizite de lucru în marile spitale militare de ROL 4 NATO, după cum urmează: Spitalul Militar “Queen Astrid“ din Bruxelles, Belgia; Centrul Medical Regional Landstuhl, Germania; Spitalul Militar Naţional “Walter Reed”, Bethesda, Statele Unite; Centrul Medical Sourasky, Tel Aviv, Israel. Aceste vizite sperăm că vor reprezenta inclusiv baza dezvoltării unor relații profesionale de perspectivă în viitor.

În opinia mea, anul Centenarului vine cu o schimbare de paradigmă în ceea ce priveşte investiţia întregii societăţi în domeniul sănătăţii şi anume ÎNCREDERE.
Medicina românească, prin întreg parcursul ei, dovedeşte că merită să fie susţinută şi încurajată, iar încrederea este susţinută şi prin faptul că managerul unei astfel de instituţii trebuie să acţioneze pârghiile de dezvoltare durabilă, cum ar fi infrastructura, imagistica şi IT-ul, ancorând astfel instituția în viitor. Acestea sunt factorii de progres, prin care oameni valoroşi, bine pregăţiţi profesional, motivaţi, vor găsi, în cel mai scurt timp posibil, diagnosticul şi tratamentul individualizat pentru fiecare dintre cei care se vor adresa specialiştilor din Spitalul Militar Central şi nu numai.
Iată de ce, organizarea celei de-a 8 a ediţii a Conferinţei Anuale a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” stă sub semnul renaşterii şi, alături de partenerii noştri tradiţionali, ne propunem să organizăm un eveniment de excepţie, capabil să ilustreze, într-o manieră definitorie, standardele actuale de performanţă ale colectivului nostru, dar şi obiectivele pe care dorim să le îndeplinim, pe termen scurt şi mediu.

Prin această suită de manifestări ştiinţifice, medicina militară dovedeşte, o dată mai mult, că are curajul și dreptul de a spune că anul Centenarului trebuie să reprezinte un moment de referinţă în demersul de elaborare a strategiilor pe termen mediu şi lung privind necesitatea investiţiei în oameni, pentru oameni, și aceasta deoarece nu putem vorbi despre calitate, în niciunul dintre domeniile pe care îl reprezentăm, noi, cei prezenţi în această sală, dacă nu investim în calitatea actului de educaţie şi a celui de sănătate.
Astfel, în desfăşurătorul evenimentului veţi găsi mese rotunde pe tema chirurgiilor de vârf, cum ar fi: robotica, neurochirurgia sau chirurgia cardiovasculară. Toate acestea beneficiază de colaborarea unor specialiști recunoscuți din țară și de peste hotare și sunt susţinute prin intermediul transmisiilor live, ca parte incipientă a sistemului integrat de telemedicină, care se doreşte a fi implementat, în viitorul apropiat, în Spitalul Militar Central.
Ca în fiecare an, ne bucurăm să avem alături de noi, în calitate de conferenţiari, lideri de opinie din medicina românească şi din străinătate, dar şi colegi mai tineri, medici rezidenţi şi studenţi, un număr impresionant înscriindu-se la lucrări, fapt care îmi oferă sentimentul că această manifestare ştiinţifică poate fi privită şi ca o predare de ştafetă pentru a duce mai departe valorile şi preocupările medicinei militare.

Dacă ar fi să rezum într-o singură idee, aș putea spune că astăzi Spitalul Militar Central este o forță. O instituție remarcabilă, de referință, a cărei relevanță este dată în primul rând de resursa umană, iar această conferință e doar un exemplu al performanțelor noastre. Vă invit să fiți alături de noi astăzi, ca și ieri, pe drumul nostru spre un mâine pe care ni-l construim așa cum visăm.
Nu aş vrea să închei înainte de a-mi exprima bucuria de a-i avea alături pe colegii din spitalele militare din toată ţara, pe cei din categoriile de forţe ale Ministerului Apărării Naţionale, dar şi pe cei din instituţii similare, din cadrul sistemului de securitate naţională.
Conform tradiţiei, ceremonia de deschidere este marcată de acordarea, anuală, a Premiului de Excelenţă în Medicina Militară, precum şi a premiului Carol Davila pentru întreaga activitate, moment dedicat, cu dragoste şi respect, tuturor celor care ne-au fost mentori, oameni care au modelat destine, au salvat vieţi şi au inovat în domeniul lor de excelenţă.

Tuturor celor prezenţi vă mulţumesc că aţi acceptat invitaţia noastră de a crea, împreună, un nou moment de referinţă pentru medicina militară românească și vă urez succes la acest maraton ştiinţific, înnobilat cu lucrările şi prezenţa dumneavoastră.
Nu în ultimul rând, ţin să mulţumesc tuturor invitaţilor pentru ca au găsit timp, în calitate de prieteni ai spitalului, să ne fie alături, conducerii Ministerului Apărării Naţionale pentru susţinerea proiectelor derulate de medicina militară şi, în mod special, de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”.”

General de brigadă medic Conf. univ. dr. Florentina Ioniţă-Radu, comandantul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”

Video realizat de Col. Oana Ciobanu și Iulian Năstăsache